Damga Vergisinden Muafiyet

Damga Vergisinden Muafiyet

 

 

 

 

 

Arabuluculuğun ülkemizde 6325 sayılı yasa ile kanunlaşması ile beraber, Arabuluculuk (Mediatıon) kurumunun bilinirliği de artmış, arabuluculuk sürecinin kullanılması ve Alternatif Uyuşmazlık çözüm Yöntemlerinin uygulanması  teşvik edilmiştir.

Damga Vergisi Kanunu’nun 1. maddesine göre kanuna ekli 1 sayılı tabloda yer alan kağıtlar Damga Vergisine tabidir. Damga Vergisine tabi kağıtlar;

a) akitlerle ilgili kağıtlar,

b) kararlar ve mazbatalar,

c) ticari işlemlerde kullanılan kağıtlar,

d) makbuzlar ve diğer kağıtlar

olarak 4 ana başlıkta toplanıp her başlığı da belli parayı ihtiva edenler ,belli parayı ihtiva etmeyenler olarak. kendi içinde  2’ye ayırabiliriz. Belli parayı ihtiva eden mukavelenameler, taahhütnameler, temliknameler, kefalet, teminat, rehin senetleri, tahkim nameler ve sulh nameler binde 9,48 Damga Vergisine tabi iken kira sözleşmeleri, fesih nameler, Karayolları Trafik Kanunu uyarınca kayıt ve tescil edilmiş ikinci el araçların satış ve devrine ilişkin sözleşmeler binde 1,89 oranında Damga Vergisine tabidirler.

Yine Damga Vergisi Kanunu’nun 6’ıncı maddesine göre bir kağıt ta birbirinden tamamen ayrı birden fazla akit ve işlem bulunduğu takdirde bunların her birinden ayrı ayrı vergi alınır diyerek vergilendirme detaylandırılmıştır.

Neredeyse her akit ve işlemde karşımıza çıkan Damga Vergisi  6325 sayılı kanun 18. Madde son cümlede getirilen bir düzenleme “…..Taraflar anlaşma belgesini icra edilebilirlik şerhi verdirmeden başka bir resmî işlemde kullanmak isterlerse, damga vergisi de maktu olarak alınır.”  488 sayılı Damga Vergisi Kanunun da belli bir rakamı ihtiva eden belgeler açısında nispi harç kaldırılmıştır.

Bunu örnekleyerek anlatırsak ; Örneğin A Ltd. Şirketi’nin B İnşaat A.Ş.’ arasında mal karşılığı bağımsız bölüm satışına dair anlaşma yapmışlar ancak sonrasında aralarında malın teslimi, bedelin eksik yada geç ödenmesi, taşınmazların devri vs konularında anlaşmazlık çıkmış ve karşılıklı olarak bu anlaşmazlıklarını çözemedikleri için dava yoluna gitmeden Arabuluculuk sürecini kullanmaya karar vermişler , yapılan müzakereler sonrasında ortak noktalar yaratılmış ve anlaşmaya varılmış olsun. Anlaşma  A ltd.Şti.’nin B İnşaat A.Ş  şirketine  700.000 TL’lik mal temin edeceği (malın cinsi ve nitelikleri de belirtilerek ) B İnşaat A.Ş ‘nin ise tanesi 300.000 TL.’den 3 işyeri niteliğinde taşınmazı ( niteliği ve özellikleri belirlenen)  A.Ltd.Şti ne devredeceği şeklinde oluşmuş olsun. Bu anlaşmayı Arabuluculuk yolu ile yaptıkları için normal şartlarda Damga Vergisi matrahı 1.600.000 TL. olacak ve ödenmesi gereken Damga ,Vergisi (1.600.000 x 9,48/1000=) 15.168 TL.olacakken , Arabuluculuk yolu ile yaptıklarrı için sadece 45.30 TL Maktu Damga vergisi ödeyeceklerdir.

Rakam büyüdükçe artan oranda bir kazanç olan bu özellik , kanunlaşmadan sonra çok bilinmediği ve uygulamada kullanılmadığı için , Arabuluculuk sürecinin kolaylıklarından biri olarak dillendirdiğimiz bir özellik olarak kalmıştır.  Özellikle Ticari şirketler tarafından bundan sonraki süreçlerde , anlaşmazlıklarını arabuluculuk yolu ile çözme iradesini gösterdiklerinde çok kullanacakları bir muafiyet olacağını  umuyoruz.

Yasemin Tekin

Arabulucu

 

YORUMLAR